Kuinka tukea henkilöstöä vastuullisesti vaikeina aikoina?

Koronapandemialla on ollut erittäin suuri vaikutus yritysten liiketoimintaan ja arkeen. Liiketoiminnan supistuminen tai muuttuminen on aiheuttanut henkilöstön vähennystarpeita eri toimialoilla. Koronapandemia on myös lisännyt huomattavasti sairaspoissaolojen määrää etätöiden kuormittaessa henkilöstön jaksamista ja työkykyä.

Tällaisessa tilanteessa työnantajat hakevat vastuullisia ja vaikuttavia ratkaisuja. Me eezyläiset haluamme tukea asiakkaitamme ja kirjasimme ylös tilanteita, joissa henkilöstöä voidaan aidosti tukea valmennuksellisin keinoin.

Muutosneuvottelujen lakisääteinen prosessi voidaan toteuttaa myös vastuullisesti ja henkilöstöä arvostaen

Muutosneuvottelut ovat yleistyneet huomattavasti koronapandemian aikana. Lakisääteisen muutosturvapalvelun tarjoaminen tulee varmasti monille HR-ammattilaisille ensimmäiseksi mieleen, kun selvitetään muutosneuvottelujen yhteydessä henkilöstölle tarjottavia palveluita.

Vastuullinen työnantaja voi tarjota muutosturvapalvelua räätälöimällä sen ammattilaisen avulla eri henkilöstöryhmien tarpeisiin. Suosittelemme muutosturvapalveluksi uravalmennusta, koska se palvelee henkilöstöä kattavasti erilaisissa uran vaiheissa. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi palvelua kannattaa tarjota myös lakisääteisen muutosturvan ulkopuolelle jäävälle irtisanottavalle henkilöstölle.

Jotta muutosturvapalvelu voidaan suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti kaikille henkilöstöryhmille, siitä on hyvä keskustella palvelua tuottavan tahon kanssa jo ennen muutosturvaneuvottelujen alkamista. Muutostilanteen aikainen viestintä henkilöstölle tarjottavasta tuesta vaikuttaa paljon irtisanottavan ja jäljelle jäävän henkilöstön kokemukseen.

Tuetaan työkykyä ja mahdollistetaan kaikille onnellinen urapolku

Monet asiakkaamme etsivät keinoja työkyvyn tehokkaaseen tukemiseen. Toistuvien sairaspoissaolojen vähentämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi työkykypainotteista uravalmennusta. Siinä selvitämme yhdessä työntekijän kanssa kaikki hänen työkykyynsä vaikuttavat tekijät ja luomme palvelukokonaisuuden, jonka avulla nykyistä työtehtävää voidaan muokata vastaamaan paremmin hänen motivaatiotekijöitään ja työkykyään. Työntekijä voidaan sijoittaa myös täysin uusiin työtehtäviin nykyisen tai uuden työnantajan palvelukseen.

Työkykypainotteinen uravalmennus vapauttaa työnantajan resursseja operatiivisen toiminnan kannalta oleellisiin asioihin ja vähentää huomattavasti sairaspoissaoloihin liittyviä kustannuksia.

Koeaikapurkukin voi olla mahdollisuus uudelle

Työsuhteen päättäminen koeajalla on niin työnantajalle kuin työntekijällekin tilanne, jossa kohdataan pettymyksiä. Työsopimuksia tehdessä työntekijöille kannattaa tarjota mahdollisuus hyödyntää uraa tukevia palveluita, mikäli työsuhde päättyisi koeajalla. Koeaikapurkutilanteessa tarjottavan uudelleensijoituspalvelun, eli uravalmennuksen, kirjaaminen työsopimukseen tuo työntekijälle varmuutta tulevasta ja on yritykseltä vastuullista toimintaa.

Muutokset yrityksen rakenteessa tai strategiassa

Uuden strategian suunnittelussa ja implementoinnissa tai fuusioiden ja yritysostojen yhteydessä voi tulla tarvetta toteuttaa muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia. Näissä tilanteissa kannattaa ottaa huomioon uudelleensijoittamisen tarve, joka on muutoksen keskellä työnantajalle vaivaton tapa huolehtia henkilöstöstä. Osaavan kumppanin avulla voidaan myös varmistaa, että henkilöstön tukipalvelut suunnitellaan tarvetta vastaavaksi ja nimenomaan yrityksen henkilöstölle sopiviksi. Uudelleensijoittaminen on hyvä suunnitella riittävän ajoissa, jotta henkilöstöä voidaan tukea riittävästi ja varmistaa työurien jatkuminen laadukkaasti yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella.

Ota yhteyttä

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Uudelleensijoituspalvelussa tavoitteena on kaikkien osapuolten tyytyväisyys. Tiedostamme, että muutoksella rakennetaan yrityksen liiketoiminnan ja henkilöstön tulevaisuutta. Onnistu kanssamme!

Blogit