Tukea muutosneuvotteluiden keskelle

Pidetään huolta sekä ihmisistä että tavoitteista

Muutosneuvottelut ovat aina haastava tilanne yrityksille ja työntekijöille. Muutosneuvotteluiden tueksi on olemassa palveluita, joiden avulla voidaan varmistaa, että haastavassa tilanteessa pidetään huolta sekä ihmisistä että liiketoiminnan tavoitteista.

Muutostilanteet herättävät paljon tunteita ja huolta tulevaisuudesta. Prosessia helpottaakseen yritys voi hankkia uudelleensijoituspalvelun irtisanottujen tueksi. Tieto siitä, että irtisanotuista tullaan pitämään huolta, helpottaa muutoksen keskellä olevaa työyhteisöä saamaan luottamusta tulevaisuuteen. Sekä uudelleensijoituspalvelut että lakisääteinen muutosturva auttavat irtisanottua työllistymään uudelleen. Tämä tuki on merkittävää yksilön kannalta, mutta myös yrityksen vastuullisen toiminnan kannalta. Työsuhteen päättäminen tulisi nähdä myös tärkeänä osana HR-prosessia yhtä lailla kuin rekrytointikin.

Katse tulevaan

Paineet kohdistuvat muutosneuvotteluissa myös vahvasti johtoon ja esihenkilöihin. HR- ja lakiosasto voivat auttaa lainopillisissa kysymyksissä, mutta lisäksi saatetaan tarvita apua siihen, miten kohdataan ihmiset ja vaikeat tilanteet. Johdon ja esihenkilöiden tuki auttaa pitämään organisaation toimintakykyisenä ja varmistamaan, että henkilöstö pystyy keskittymään arjen työhön.

Osaamiskartoituksen avulla voidaan puolestaan varmistaa, ettei muutosneuvotteluiden seurauksena organisaatiosta poistu liiketoiminnan kannalta kriittistä osaamista. Myös tulevaisuuden tiimien kannalta on tärkeää tietää, mitä henkilö osaa ja mitä ei. Näin voidaan tukea yksilön kasvua ja kehitystä oikeanlaisella osaamisen johtamisella.

Tulos syntyy vain tekemisten kautta

Kun muutosneuvottelut ovat ohi, on tärkeää, että jäljelle jäänyt organisaatio tiimiytyy ja suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Muutosten seurauksena organisaatiorakenne usein päivittyy, ja tässä tarvitaan osaamiskartoituksen lisäksi strategista ajattelua. Esimerkiksi muutosjohtaminen on systemaattinen tapa käsitellä muutosta organisaation inhimillisellä puolella eli ihmisissä. Sen tavoitteena on, että muutoksen kohteena oleva tiimi, yksikkö tai organisaatio hyväksyy ja omaksuu muutoksen tuomat ratkaisut.

Vaikka muutosneuvottelut aiheuttavat hetkellisesti kaaosta organisaation sisällä, niin pitää kuitenkin muistaa, että organisaation liiketoiminnan tulee olla terveellä pohjalla menestyäkseen tulevaisuudessa. Muutos on myös mahdollisuus ravistella vanhoja toimimattomia malleja, ja kehittää koko organisaation toimintaa niin yleisellä kuin yksilötasollakin. ”Kun osaaminen kasvaa ja kehittyy, syntyy tuloksia”, kiteyttää Sari Tuura, Eezy Flown valmentaja ja yritysmuotoilija.

Eezy tarjoaa monipuolisia tukipalveluita muutostilanteisiin:


Blogit