Vältä virherekrytoinnit psykologin henkilöarvioinnilla

Hakijan soveltuvuuden arviointi on tullut yhä yleisemmäksi osaksi rekrytointiprosessia. Markkinoilla on lukuisia palveluntarjoajia, ja työnhakijan soveltuvuutta pyritäänkin kartoittamaan hyvin erilaisten prosessien ja menetelmien avulla. Palvelun tilaajan tehtävänä on löytää luotettava ja pätevä palveluntarjoaja ja varmistua arviointimenetelmien sopivuudesta. Mikä siis erottaa psykologin tekemän henkilöarvioinnin muista palveluista, ja miksi ylipäänsä valita psykologinen henkilöarviointi?

Ensimmäinen huomioitava seikka on se, että psykologi ammattinimikkeenä on suojattu, mikä tarkoittaa palvelun ostajan ja arvioitavan henkilön eli ehdokkaan näkökulmasta luottamusta siihen, että arvioinnin tekijä on koulutustaustansa puolesta ihmisen ajattelun ja käyttäytymisen laillistettu asiantuntija. Psykologeja ammattiryhmänä taas sitovat tietyt lait, toimintatavat ja eettiset periaatteet, mikä lisää arvioinnin luotettavuutta ja suojaa arviointiin osallistuvien henkilöiden tietosuojaan liittyviä oikeuksia.

Kriteerilähtöinen henkilöarviointi

Korkealaatuinen psykologinen henkilöarviointi lähtee liikkeelle kriteerilähtöisyydestä. Kriteerit ovat työhön liittyviä ominaisuuksia ja taitoja, jotka ovat työssä menestymisen kannalta olennaisia.

Nykyään työnantajat tuntuvat usein etsivän ”hyviä tyyppejä”, joka on terminä hyvin monitulkintainen. Psykologin arvioinnissa on kriteerilähtöisyyttä ajatellen tärkeää määritellä, mitä tämä termi juuri kyseisen työnantajan näkökulmasta tarkoittaa. Psykologin arvioinnissa ominaisuuskimppu ”hyvä tyyppi” lähteekin pilkkoutumaan yksityiskohtaisempiin piirteisiin – etsinnässä on siis esimerkiksi ehdokas, joka suhtautuu muihin ystävällisesti, kannustaa ja antaa muille tilaa.

Käyttäytymisen ja ominaisuuksien tarkan kuvaamisen avulla vältetään arvioinnin sisällön tulkinnanvaraisuutta ja tuodaan havaintoja esiin ymmärrettävällä ja työarjen kannalta hyödyllisellä tavalla. Ehdokasta ei kuitenkaan valita tehtävään vain vuorovaikutustaitojensa perusteella, vaan arvioinnissa tarkastellaan myös hänen toimintatyyliään, motivaatiotaan ja ongelmanratkaisuvalmiuksiaan.

Psykologinen henkilöarviointi tehdään monimenetelmäisesti

Ehdokkaan ominaisuuksia arvioidaan monimenetelmäisesti, eli arviointitulokset perustuvat usean toisistaan riippumattoman menetelmän avulla kerättyyn informaatioon. Näihin menetelmiin lukeutuvat esimerkiksi psykologinen haastattelu, erilaiset persoonallisuustestit, kyselyt sekä ryhmä- ja simulaatiotilanteet.

Psykologisen henkilöarvioinnin yhtenä selkeänä etuna toimiikin se, että psykologeilla on käytössään vain kyseisen ammattiryhmän käyttöön tarkoitettuja arviointimenetelmiä, jotka ovat tutkitusti tarkoitukseensa sopivia ja luotettavia. Mikään menetelmä ei kuitenkaan aukottomasti kykene ennustamaan ihmisen käyttäytymistä, ja eri menetelmiin liittyy erilaisia virhelähteiden mahdollisuuksia.

Psykologi on näistä asioista tietoinen, ja osaa ottaa ne arvioinnissaan huomioon. Toistaiseksi monimenetelmäinen psykologinen henkilöarviointi näyttäytyy kuitenkin tutkitusti luotettavimpana tapana ennustaa työssä menestymistä.

Soveltuvuus tehtävään pystytään aina perustelemaan

Psykologisen henkilöarvioinnin tulokset perustuvat siis luotettavien menetelmien avulla kerättyihin laaja-alaisiin tietoihin ja havaintoihin, joilla psykologi pystyy perustelemaan näkemyksensä hakijan soveltuvuudesta tehtävään. Arviointiprosessin lopussa sekä toimeksiantajalla että ehdokkaalla on mahdollisuus saada psykologin henkilöarvioinnista selkeää ja hyödyllistä palautetta. Tämä voi toimia ehdokkaan kannalta motivaattorina arviointiprosessiin osallistumiselle, ja tarjoaa hänelle hyvän mahdollisuuden kehittää itsetuntemustaan.

Ammattitaitoisesti hoidettu henkilöarviointiprosessi ja siihen kuuluva hyvin toteutettu palaute tukevat hyvää hakijakokemusta, mikä puolestaan on omiaan positiivisen työnantajamielikuvan rakentamiselle.

Psykologisen henkilöarvioinnin edut tiivistyvät siis tieteellisesti perusteltuun ja ammattieettisesti korkeatasoiseen toimintaan, jossa arvioitavaa henkilöä ja hänen ominaisuuksiaan tarkastellaan laajalla ja objektiivisella otteella, kunnioittavuutta unohtamatta.

Eezy Personnelin henkilöarvioinneista voit lukea lisää täältä: Henkilöarviointi työnhakijalle ja Henkilöarviointi työnantajalle.

Blogit